Editorial board

Editor-in-Chief
  Vladimir Petrovich Fedin

Deputy Editor-in-Chief
  Lev Nikolaevich Mazalov

Deputy Editor-in-Chief
  Sergey Vasil`evich Korenev

Coordinating Editor
  Vladimir Alekseevich Varnek

 

EDITORIAL BOARD MEMBERS


E.G. Bagryanskaya

A.I. Boronin

A.I. Bulavchenko

N.V. Gel`fond

N.P. Gritsan

S.A. Gromilov

I.L. Zil`berberg

V.B. Kobychev

S.G. Kozlova

S.N. Konchenko

K.A. Lysenko

N.N. Medvedev

N.G. Naumov

A.V. Okotrub

O.Kh. Poleshchuk

G.V. Romanenko

N.F. Salakhutdinov
M.N. Sokolov
A.V. Soldatov

S.F. Solodovnikov
B.P. Tolochko
S.V. Tsybulya

I.R. Shein
 


EDITORIAL COUNCIL

Prof. N.M. Bazhin, Academician V.V. Boldyrev, Prof. S.V. Borisov,
Academician V.I. Bukhtiyarov,
Corresponding member L.A. Gribov, Prof. G.M. Zhidomirov,
Academician I.L. Eremenko, Prof. G.G. Malenkov,
Academician Yu.N. Molin, Academician V.I. Ovcharenko, Prof. Yu.I. Naberukhin,
Academician R.Z. Sagdeev, and Academician Yu.D. Tsvetkov

 

The Journal is translated into English and published by
Springer Publishing Company in USA under the title
Journal of Structural Chemistry

www.springerlink.com

Editor of the English translation L.V. Chernikova


Managing Editor Elena L`vovna Taskaeva

Desk Editors E.L. Taskaeva, I.A. Skorobogatova

Picture Editor S.M. Maslakova

Computer-aided layout: S.M. Maslakova, I.G. Trefilova, L.V. Kukarina

 

Самое интересное
Статьи, к которым чаще всего обращаются посетители

Рубрики