Editorial board

Journal of Structural Chemistry

Zhurnal Strukturnoi Khimii

Editor-in-Chief
  Vladimir Petrovich Fedin

Deputy Editor-in-Chief
Sergey Vasil`evich Korenev

Coordinating Editor
  Aleksander Victorovich Artem'ev 

 

EDITORIAL BOARD MEMBERS


E.G. Bagryanskaya

A.I. Boronin

A.I. Bulavchenko

N.V. Gel`fond

N.P. Gritsan

S.A. Gromilov

I.L. Zil`berberg

V.B. Kobychev

S.G. Kozlova

S.N. Konchenko

K.A. Lysenko

N.N. Medvedev

N.G. Naumov

A.V. Okotrub

O.Kh. Poleshchuk

G.V. Romanenko

N.F. Salakhutdinov
M.N. Sokolov
A.V. Soldatov

S.F. Solodovnikov
B.P. Tolochko
S.V. Tsybulya

I.R. Shein
 


EDITORIAL COUNCIL

Prof. N.M. Bazhin, Academician V.V. Boldyrev, Prof. S.V. Borisov,
Academician V.I. Bukhtiyarov, Corresponding member L.A. Gribov, 
Academician I.L. Eremenko, Prof. G.G. Malenkov, Academician Yu.N. Molin,
Academician V.I. Ovcharenko, Prof. Yu.I. Naberukhin,
and Academician R.Z. Sagdeev

 

The Journal is translated into English and published by
Springer Publishing Company in USA under the title

Journal of Structural Chemistry

https://link.springer.com/journal/10947

Editor of the English translation L.V. Chernikova


Managing Editor Elena L`vovna Taskaeva

Desk Editors E.L. Taskaeva, M.V. Pershina


Picture Editor S.M. Maslakova

Computer-aided layout: L.V. Kukarina, S.M. Maslakova, K.S. Pavlushina, I.G. Trefilova

 

Самое интересное
Статьи, к которым чаще всего обращаются посетители

Рубрики